Informatiesheet SMASH Team

 Inleiding

Door de Firma’s TECHSPEC, Damen Gears & DEKRA is besloten om wat betreft de primaire activiteiten van de binnen hun organisatie aanwezige specifieke kennis en ervaring invulling te geven aan een voor exploitanten van Elektriciteitscentrales economisch aantrekkelijke optie van een multidisciplinair ” SMASH Team” .

Doel van een dergelijk team is om praktisch direct aansluitend op de aanvraag van de exploitant laagdrempelig onafhankelijk doelgericht gekwalificeerd advies te kunnen leveren met betrekking tot de economische en veiligheidsrelevante voortzetting van de exploitatie na bijvoorbeeld schadebevindingen, bedrijfsuitval of aangescherpte externe eisen.

 

Toelichting inrichting SMASH team.

Onder andere vanwege de (in Duitsland vastgelegde) wettelijke verplichting om bij het inbrengen van elektriciteit in het koppelnet voorrang van inzet van zon en wind (tezamen met de geïntroduceerde subsidies voor dergelijke opwekking) te verordonneren zal ondersteuning van de (noodzakelijke) netfunctie steeds meer afhankelijk worden van de overige leveranciers zoals de nucleaire en conventionele eenheden.

Onverwachte uitval van die eenheden, gecombineerd met de principieel stochastische levering van de duurzame bronnen, zal dan ook grote economische gevolgen (leveringsbetrouwbaar-heid) voor de afnemers kunnen hebben.

Aangezien de stochastische levering ruim boven de 10% van de totale afname kan fluctueren zal de betrouwbaarheid extra kosten voor opslag (accubatterijen, stand-by installaties, net-ombouw etc.) met zich meebrengen.

Uiteraard zal daarmee de kostenfactor van installatie-uitval aanmerkelijk worden en daarmee een doelgericht efficiënt volgend exploitatiebeleid (snelle tijdelijke reparatie, aangepast vermogen etc.) een waardevolle inzet kunnen vormen.

Om die reden is onder initiatie door TechSpec een zogenaamd “SMASH Team” opgericht dat direct op verzoek van de exploitant na het optreden van bijv. een onverwachte storing ter ondersteuning kan opereren :

 1. Vaststellen waar de storing (of andere afwijking, initiatie) heeft plaatsgevonden;
 2. Nagaan wat de oorzaak kan zijn geweest (bedrijfssituatie, installatiedeel, in/externe gebeurtenis etc.);
 3. Evalueren wat de achterliggende oorzaak kan zijn (veroudering, transient, bediening etc.)
 4. Aanreiken welke globale maatregelen van toepassing kunnen zijn:
  Korte termijn maatregelen(activiteiten, stoppen hervatten exploitatie, overheid, kosten, tijdpad, veiligheid, risico etc.):

  • (tijdelijke) reparatie kapotte onderdelen;
  • vervanging van kapotte onderdelen (leveranciers, collega’s etc.);
  • aanpassing bedrijfsvoering (verlaging vermogen, rendement, intermitterend)

  Lange termijn maatregelen (analoog korte termijn, uitgewerkt economisch model):

  • aan de hand van onderzoek naar schade (defect) initiatie, voortplanting, kans
   op breuk, status veroudering, voorstel tot wijziging, reparatie, exploitatie,
   inspecteren;
  • projectplan en conceptplanning m.b.t. initiatie & uitvoering (meerdere
   partijen)

Bij een eerste oproep door de exploitant kan op korte termijn worden vastgesteld :

In principe kan het SMASH Team i.s.m de exploitant de korte termijn maatregelen verwerken; gezien de onafhankelijke positie t.o.v een eventuele OEM kan een veelal interessant economisch traject door het management worden geïntroduceerd.

Indien geen rationele oplossing meer mogelijk lijkt kan een “no cure no pay” wat betreft de inbreng van het SMASH Team van toepassing zijn.

 

Kwaliteit Activiteiten en Ondersteuning.

Bij de introductie van de inbreng van het SMASH Team worden 3 uitgangspunten onderscheiden:

 1. Bij een eerste contact tussen partijen:
  1. Uitwisseling niveau kennis & ervaring deelnemers projectteam;
  2. Informatie installatie (ontwerp, uitvoering, historie etc.);
  3. Verslag situatie en intenties exploitant;
 2.  

 3. Aan de hand van informatie storing etc.:
  1. Plan onderzoek, inspectie, verzamelen ervaring, kennis etc.;
  2. Tijdpaden, economische afweging;
  3. Besluitvorming exploitant : eisen, risico, budgetplan;
 4.  

 5. Aan de hand van besluitvorming m.b.t. techniek, tijdpad en finance:
  1. Plan van uitvoering;
  2. Specificatie opdrachten deelnemers (in & extern); communicatie;
  3. Opdracht en bewaking exploitant; uitvoering;

 

Praktijk voorbeeld Inbreng “SMASH Team”

Tijdens een inspectie wordt door de exploitant een scheur in een dikwandig (bijv. Turbinehuis, Afsluiter, Verzamelkast etc.) installatiedeel geconstateerd.

Reparatie lijkt veelal ter plaatse onmogelijk, demontage et al tijdrovend, levertijd nieuw onderdeel tijdrovend en kosten aanmerkelijk.
Veelal beveelt OEM i.v.m. risico aan tot stoppen c.q. sterk verminderen van de opwekking en bestelling van een nieuw (aangepast) onderdeel.

 

Exploitant vraag direct second opinion aan bij “SMASH Team”:

Conform de Kwaliteit Activiteiten en Ondersteuning van het Team wordt in overleg op de locatie van de exploitant direct vastgesteld welke betrokkenen van het Team en de Exploitant de eerste 2 punten zullen invullen. De (voorlopige) conclusies zullen bij het management van de exploitant worden ingebracht waarna een stapsgewijs pad van uitvoering en terugkoppeling wordt afgestemd.

In dit geval wordt gepoogd om on site een lokale ultrasone inspectie op afstand met zo min mogelijk demontage (robotica m.b.t. gietstalen conform de huidige stand van de techniek) voor te bereiden en uit te voeren (referenties liggen voor).
Gelijktijdig wordt m.b.v. een ANSYS FEM analyse de lokale belasting tgv de bedrijfsvoering en historie in 3D vorm uitgevoerd. Met behulp van de SINTAP methodiek (breukmechanische analyse afgeleid van de ASME III Nuclear Code en omgewerkt voor conventionele componenten) kan een eventuele defect-initiatie en kans op voortplanting op kritische plaatsen worden uitgevoerd (info kans op lekkage, lek voor breuk en evt. bezwijken : risico)

M.b.t deze werkwijze kan worden aangegeven:

 1. Onder welke omstandigheden bedrijf kan worden voortgezet totdat bijv. lekkage
  gaat optreden : >>> Keuze : tot de volgende inspectie met extra bewaking;
 2. Welke reparatiemethode (voorbereiding, evt. demontage, methodiek etc.) tot een
  (keuze van een) voldoende herstel kan worden toegepast;
 3. Of een volledige vervanging of wellicht een update van de installatie zinvol is.

Resultaten van een dergelijke werkwijze liggen voor waarbij relatief aanmerkelijk positief economische resultaten zijn bereikt.

 • NB
  Opgemerkt mag worden dat delen van deze werkwijze ook op dit moment voor oudere
  installaties voorliggen m.b.t. levensduurverlenging en optimalisatie van reparatie en
  onderhoudsprocedures.