Portfolio

TECHSPEC PORTFOLIO  2000-2017

TECHSPEC werkt grotendeels voor instellingen (bedrijfsleven en overheid) die zich bezig houden met energieopwekking, zowel nucleair als conventioneel.

Onderzoeken, analyses en rapportage zijn eigendom van onze opdrachtgevers. Om die reden publiceren wij geen referenties met namen van instellingen en bedrijven met gespecificeerde projecten.

 

Om toch een indruk te geven van onze activiteiten beschrijven wij hieronder in globale termen een aantal voltooide werkgebieden:

 1. Als extern onafhankelijk technische deskundige reviewen van analyses, berekeningen, wijzigingsvoorstellen etc. van componenten en systemen;
 2. Projecten ondersteunen op het gebied van het implementeren van wijzigingen in installaties op werktuigbouwkundig en E&I gebied (energiecentrales, nucleaire installaties in binnen- en buitenland etc.);
 3. Cursus : “Failure Management” ; het omgaan met storingen, zowel technisch als organisatorisch met inzicht in commerciële doelstellingen;
 4. Evalueren van behandeling van afwijkingen: onafhankelijk onderzoek;
 5. Analyseren van leidingbreuk, machineschade etc., voorstellen ter verbetering;
 6. Optimaliseren onderhoudsinspanning en termijn na besluit levensduurverlenging of exploitatie-model van elektriciteitscentrales enz.;
 7. Toetsen bedrijfservaringen turbines, inspecties en reparaties; adviezen rapporteren;
 8. Analyse degradatie ketelpijpen; advies, inspectie en reparatie;
 9. Toetsen en verbeteren van voorschriften m.b.t. nucleaire activiteiten naar de stand van de techniek (IAEA et al);
 10. Evalueren van storingen aan armaturen (regelafsluiters etc.), verbeteren van inspectie, onderhoud en ontwerp;
 11. Onafhankelijk reviewen van belastinganalyses en breukmechanische invloedsfactoren van nucleaire (oa. stralingsverbrossing) en conventionele mechanische componenten (vermoeiing, interkristallijne corrosie etc) conform ASME , SINTAP etc;
 12. Opleiding medewerkers op ingenieursniveau in de specifieke kennis van nucleaire en conventionele energieomzettingsprocessen en systemen (technische en economische afwegingen etc);
 13. Ondersteunen van activiteiten in nucleaire omgeving (werkbegeleiding, toegangscontrole nucleaire zone, onderkenning ALARA principe etc.);
 14. Toetsen van toegepaste wetten, regels en normen bij het exploiteren van conventionele (Europa: PED = Pressure Equipment Directives) en nucleaire (IAEA codes en guides) installaties en faciliteiten;
 15. Ondersteunen van projecten ter verbetering van de conventionele en nucleaire veiligheid bij de exploitatie van installaties;
 16. Assistentie bij het verkrijgen van de benodigde goedkeuringen en vergunningenbij de betreffende overheidsinstanties en gekwalificeerde instellingen.

 

Elke omschrijving behelst meerdere opdrachten.

De uitvoering geschiedt veelal in teamverband vanwege de multidisciplinaire inhoud.

Naast het voldoen aan de opdracht beoogt TECHSPEC ook doelgericht deel te nemen aan de kennisoverdracht aan de medewerkers van de opdrachtgevers. Na afsluiting van een project blijft de mogelijkheid tot uitwisseling van informatie met behulp van  E mails etc. altijd open.

Opdrachten worden veelal verkregen door bekendheid van TECHSPEC bij de doelgroep van bedrijven en instellingen.